Ubytovací poriadok

Podmienky a spôsob ubytovania

 1. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi zariadenia ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
 1. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14:00 h. do 20:00 h. Do tejto doby prevádzkovateľ pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a prevádzkovateľ ju potvrdil. Ak hosť do 20:00 h. nenahlási svoj príchod, po 20:00 h. môže ubytovacie zariadenie izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je prevádzkovateľ povinný podržať rezerváciu do 21:00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, prevádzkovateľ nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi, resp. postupuje v zmysle storno podmienok.
 2. V čase od 22:00 h. do 6:00 h. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
 3. Ubytovacie zariadenie poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla po prihlásení na ubytovanie. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní.
 4. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10:00 h. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť neuvoľní do 11:00 h., môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúč od izby  poverenému pracovníkovi a oznámi odhlásenie z ubytovania.
 5. Psy a iné zvieratá majú v sprievode hosťa vstup do zariadenia povolený po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.

Všeobecne platné ustanovenia

 1. V izbe, spoločenských priestoroch a samoobslužnej kuchynke  ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 2. V ubytovacom zariadení, v samoobslužnej kuchynke a v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahujem na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.)
 3. V samoobslužnej kuchynke je hosť povinný dodržiavať čistotu a poriadok, po použití riadov a zariadení je povinný ich umývať a uložiť ich na pôvodné miesto.
 4. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby v priestoroch ubytovacieho zariadenia. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt a ktorá je zodpovedná podľa zákona.
 5. Hosťom nie je dovolené vnášať do izby veci pre úschovu vecí, ktoré neboli dohodnuté s majiteľom.
 6. Vo vnútri celého objektu je zákaz fajčenia. Fajčenie je povolené len vo vyhradených a vyznačených miestach vonkajších priestoroch.
 7. V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu
 8. Pri ochorení alebo poranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.
 9. Pred odchodom z izby je hosť povinný riadne uzatvoriť všetky okná, a to aj na poschodí, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú v izbe, riadne zamknúť vchodové dvere apartmánu a kľúč s príveskom od izby odovzdať zodpovednému zamestnancovi ubytovacieho zariadenia.
 10. Za stratu kľúča od izby + výmenu vložiek účtujeme 50,- €. V prípade poškodenia zariadenia je hosť povinný škodu uhradiť na mieste, prípadne škodu okamžite odstrániť. V prípade, že škodu neodstráni včas a tým zabráni pobytu ďalšiemu zákazníkovi, je povinný uhradiť plnú cenu ďalšieho pobytu a s tým spojené náklady.
 11. Prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť zamestnancovi zariadenia, prípadne majiteľovi.
 12. Parkovisko je bezplatné a nie je strážené. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Hostia môžu parkovať len na parkovisku, ktoré sa nachádza pred budovou. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute nenechávajte voľne položené osobné veci.
 13. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.

Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 1. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za veci, peniaze a cennosti ubytovaných osôb, ktoré si hostia nechajú bez dozoru.
 2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil hosť.
 3. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. V rámci prevencie hosť aj počas pobytu v zariadení bude mať zamknuté vchodové dvere. Predtým ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybnosti o dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje majiteľa ubytovacieho zariadenia. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí.

 Tiesňové telefónne čísla:
Polícia :                                              158
Záchranná zdravotná služba :       155
Hasičská a záchranná služba :       150
Integrovaný záchranný systém:    112

11.11.2022